Affan Meiko Alvaro S.

Anak pertama dari @jokosupriyanto dan @rikakusumawatii